เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและระเบียบ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อสำนักงานเทศบาล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
การร้องเรียนการทุจริต
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

ด้านเศรษฐกิจ

                โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

                            ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย  อาชีพหลักคือ  การเกษตร   ทำนา   ค้าขาย  และรับราชการ

                การเกษตรกรรม

                             ประชาชนส่วนใหญ่อาชีพทางเกษตรกรรมประกอบด้วยข้าว  อ้อย  และมันสำปะหลัง

                การพาณิชยกรรมและบริการ

                                1)   สถานบริการด้านพาณิชยกรรม

                                                ก.  สถานีน้ำมัน  1  แห่ง  ปั๊มลอย  (มือหมุน)  1  แห่ง  ปั๊มหยอดเหรียญ  1  แห่ง

                                                ข.  ตลาดสด  1   แห่ง

                                                ค.  ร้านค้าทั่วไป  41  แห่ง

                                2)  สถานประกอบการด้านบริการ

                                                สถานจำหน่ายอาหารตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  21  แห่ง

                การอุตสาหกรรม

                                ในเขตเทศบาลโรงสีข้าว  จำนวน   9  แห่ง  ได้แก่  ขนาดเล็ก  จำนวน  8  แห่ง  

ขนาดกลาง  จำนวน  1  แห่ง

                การปศุสัตว์

                                ประชาชนประกอบอาชีพการปศุสัตว์  ได้แก่  การเลี้ยงโค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่