เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและระเบียบ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อสำนักงานเทศบาล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
การร้องเรียนการทุจริต
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 

สภาพทางสังคม
 

ด้านสังคม

                ชุมชน

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวลาย 2,568 คน เป็นชาย 1,239 คน และหญิง 1,329 คน                 แยกเป็นหมู่บ้านดังนี้

                                หมู่ที่  1    ชาย  761    คน      หญิง   842   คน     รวม         1,603   คน

                                หมู่ที่  9    ชาย  129    คน      หญิง   133   คน     รวม           262    คน

                                หมู่ที่  10 ชาย  190    คน      หญิง   174   คน     รวม           364    คน

                                หมู่ที่  11 ชาย  149    คน      หญิง   175   คน     รวม            324   คน

                                บ้านกลาง   ชาย    10    คน  หญิง       5   คน    รวม               15   คน

และเทศบาลตำบลหนองบัวลาย  ได้ประกาศจัดตั้งชุมชนออกเป็น  8  ชุมชน  ดังนี้

                                ชุมชนที่      1           ชุมชนนาเจริญ

                                ชุมชนที่    2             ชุมชนตลาดบัวลาย

                                ชุมชนที่    3             ชุมชนหนองบัวพัฒนา

                                ชุมชนที่    4             ชุมชนไตรรัตน์พัฒนา

                                ชุมชนที่    5             ชุมชนสระปทุมพัฒนา

                                ชุมชนที่    6             ชุมชนประชาร่วมใจ

                                ชุมชนที่    7             ชุมชนบัวลายยั่งยืน

                                ชุมชนที่    8             ชุมชนนาสวรรค์

                ศาสนา

                                ผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ      98.19 ของจำนวนประชากรทั้งหมด    2,569   คน

                                ผู้นับถือศาสนาคริสต์ร้อยละ      0.18 ของจำนวนประชากรทั้งหมด    2,569   คน

                                ผู้นับถือศาสนาซิกร้อยละ         0.38   ของจำนวนประชากรทั้งหมด    2,569   คน

                                ผู้นับถือศาสนาอื่นๆร้อยละ       1.26   ของจำนวนประชากรทั้งหมด    2,569   คน

                                ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวลายมีวัด  จำนวน  2  วัด

           วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

                           (1)  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประมาณเดือนมิถุนายน  กิจกรรม  มีขบวนแห่เซิ้งบั้งไฟ

                                (2)  ประเพณีเบิกบ้าน  ประมาณเดือนพฤษภาคม  กิจกรรม  ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรที่ศาลากลางบ้าน

                                (3)  ประเพณีวันสงกรานต์  จัดงานในระหว่างเดือนเมษายน  ของทุกปี  โดยจัดให้มีการทำบุญ ตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์  และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ    ลานอเนกประสงค์สระน้ำหนองโสน  โดยให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวลายทั้ง  8  ชุมชนและประชาชนในเขตอำเภอบัวลายและใกล้เคียง  ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

                                (4)  จัดให้มีงานส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง  งานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ  เช่น  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  จัดงานในระหว่างเดือนแปด  (ไทย)  ของทุกปี  กิจกรรมจัดงานวันเข้าพรรษา   ถวายเทียนเข้าพรรษาพร้อมเครื่องไทยธรรมและปัจจัย  สนับสนุนวัดต่าง ๆ  ภายในเขตเทศบาล  จำนวน  2  วัด   เป็นต้น

                                (5)  งานวันสำคัญต่าง ๆ  เช่น  งานวันเด็ก  งานวันเยาวชน  ฯลฯ

                                    (6)  งานรัฐพิธี  เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  วันปิยมหาราช  ฯลฯ

                  การศึกษา    


               

        กีฬา  นันทนาการ/พักผ่อน

                         1)  สนามกีฬาเอนกประสงค์  (ลานหน้าสถานีรถไฟ)             จำนวน   1   แห่ง

                         2)  สนามฟุตบอล  (โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย)          จำนวน   1   แห่ง

                         3)  สนามบาสเกตบอล  (โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย)    จำนวน   1   แห่ง

                         4)  สนามตะกร้อ  (ลานกีฬา  อบจ.)                                      จำนวน   1   แห่ง

                         5)  สวนสาธารณะ (หนองโสน)                                              จำนวน   1   แห่ง

                         6)  สนามเด็กเล่น  (หนองโสนและหน้าสถานีรถไฟ)                 จำนวน   2   แห่ง