เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและระเบียบ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อสำนักงานเทศบาล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
การร้องเรียนการทุจริต
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 

สำนักปลัด
 

 นายจักรพงษ์ มิ่งแม้น
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
 
นายบุญเพ็ง สวนกิจ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
   
จ่าเอกสุรพล หวังรวยกลาง  
นางสาวชัชชญา จันทรปรีชายุทธ   - ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
   
 พันจ่าตรีกำธร จินารักษ์ นางยุพิน  มะธิปิไข  นายบุญยืน สามพิมพ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญงาน  
     
นางพัชรี  โสงขุนทด - ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานทะเบียน
 
 
นางกิจิตรญา ทัฬหกุล
 
นักจัดการงานทั่วไป

     
นายวรเมธ อุตส่าห์
 
 
 นิติกร ชำนาญการ  
 
     
นายพงษ์พิทักษ์ พนัสนอก
 
 
 นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ