เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและระเบียบ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อสำนักงานเทศบาล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
การร้องเรียนการทุจริต
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 

กองการศึกษา
 

จ่าเอกสุรพล หวังรวยกลาง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
     
  ว่าง
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
 
นายวุฒิชัย สาตร์นอก
นางสาวนัฐชมนฑ์ แก้วมะไฟ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
     
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย   โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
     

   
นางชลธิชา ทิพย์นนท์
   นายศุภกิตติ์ สุนทรสถิตย์
ครู ค.ศ. 3 รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   ผู้อำนวยการสถานศึกษา
     
นางสาวออมสิน บุญเชิด   นางสาวสุณีเนตร ปฏิทันโด
ครู ค.ศ.3
  ครู ค.ศ.2
   
 
 นางสุรัตดา มิตรสูงเนิน    นางชลธิชา ทิพย์นนท์
 ครู ค.ศ.2    ครู ค.ศ.3
   
 
  - ว่าง -    นางสาวสุนันทา แหล่งสนาม
 ครู ค.ศ.2    ครู ค.ศ.2
   
 
 นางนภา วารีวนิช    นายประสาน แฟสันเทียะ
 ครู ค.ศ.1    ครู ค.ศ.2
   
 
 นางสาวกุลมณี พลดงนอก    นางสาวประภาศิริ อบมาลี
 ครู ค.ศ.1    ครู ค.ศ.2
   
 
  - ว่าง -    นางสาวกิตติยา ไพพา
 ครู ค.ศ.1    ครู ค.ศ.1
   
 
 นายกัมปนาท นาราษฎร์    นายอรรถพล ชีวะวิโรจน์
 ผู้ช่วยครู    ผู้ช่วยครู
   
 
 นางสาวเพ็ญแข ทิพย์นนท์    นางสาวศศิประภา ศรีหาบุตรโต
 ผู้ช่วยครู    ผู้ช่วยครู
   
 นางสาวโชติกา วงษ์ชาลี    นางสาวมินตรา แก้วอาษา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    ผุ้ช่วยครู
   
 นายไพฑูรย์ ชัยสุวรรณ์    นางสาวพิชญาภา ศรีสังข์
 ภารโรง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     
     นายกัมปนาท ศรีหาบุตรโต
     ภารโรง
     
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวลาย  
     
     
   นางมัทนา สีหไกร  
   ครู ค.ศ.1 รก.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     
  นางสุทธินันท์ เรืองศักดิ์  
  ผู้ดูแลเด็ก
 
     
  ว่าง  
  ผู้ดูแลเด็ก