เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและระเบียบ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อสำนักงานเทศบาล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
การร้องเรียนการทุจริต
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 

หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 นายจักรพงษ์  มิ่งแม้น
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

   
 นายบุญเพ็ง   สวนกิจ  นายบุญเพ็ง   สวนกิจ  นายจักรพงษ์   มิ่งแม้น
 หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
   
นายคำผุน เรียงนอก  นางปิยะดา   กองจันทร์ นางสาวมณีรัตน์ หมั่นกิจ
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา
     
 จ่าเอกสุรพล หวังรวยกลาง   - ว่าง -  นางสาวชัชชญา จันทรปรีชายุทธ
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ หัวหน้าฝ่ายปกครอง