วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางแบบพัดลมโครงการศึกษาดูงานภูมิศาสตร์และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อต้นไม้และวัสดุมาประดับตกแต่งภายในสถานศึกษาในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ดังรายการต่อไปนี้ 1. ขนาด 50 x 55 cm. จำนวน 12 ฝา 2. ขนาด 70 x 80 cm. จำนวน 13 ฝา 3. ขนาด 35 x 90 cm. จำนวน 3 ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำจากโกดัง นายทัศสุธน ? สวนศิวิไล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 279 ท่อน พร้อมบ่อพัก 31 บ่อ ความยาว 290 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน 3 จุด ดังต่อไปนี้ 1.1 ถนน คสล.เส้นหลังโรงเรียนชุมชนบัวลาย 1.2 ถนน คสล.บริเวณสามแยกซอยตาลเดี่ยว 1.3 ถนนดินเส้นหลังบ้านนายสุมนตรี สังข์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง