วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต รอบอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนและคณะครูในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
เหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม/ปรับปรุงห้องน้ำโรงอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง