วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อ1. สารเร่งตกตะกอน (โพลีอลูมิเนียม คลอไรด์) PAC ผงเกรด A ชนิดพิเศษ 30 % จำนวน 100 ถุง 2. คลอรีน (ขนาดบรรจุ 40 กก.) จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(All In One) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างราวกั้นแสตนเลส โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซม ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเก็บวัสดุกองช่างเทศบาลตำบลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้องานบ้านงานครัวของโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ดินปลูก และวัสดุอื่นๆในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง