วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม/ปรับปรุงห้องน้ำโรงอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อ1. สารเร่งตกตะกอน (โพลีอลูมิเนียม คลอไรด์) PAC ผงเกรด A ชนิดพิเศษ 30 % จำนวน 100 ถุง 2. คลอรีน (ขนาดบรรจุ 40 กก.) จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(All In One) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างราวกั้นแสตนเลส โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง