วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2564
จ้างเหมาแม็คโคเพื่อขุดวางท่อประปาบริเวณหลังสถานีรถไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ. ๑๙๔-๒๐ สายทางเข้าหนองตามา ถึง สายบ้านหนองห่าง ชุมชนนาเจริญ ตำบลบัวลาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อซื้อมาตรวัดน้ำและประตูน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำรูปเล่มเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนดิน(สายบ้านหนองห่าง-วัดป่า (ทางดั้งเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ถนนหน้าสถานีร ถไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง