วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2564
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียน โดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียน โดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อ1 แมกเนติกST-35 (220V)2 แมกเนติก ST-90 (220V) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๗๓๖ นครราชสีมา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๕๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
เช่าโครงเหล็กนั่งร้าน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๙ ชุด เป็นเวลา ๑๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง