วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำและซ่อมแซมปรับแต่งหนองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ป.1-6 ภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อโคมไฟถนน โซล่าเซล LED 400 W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อสารปรับสภาพดินโดโลไมท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียน โดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง