วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๗๓๖ นครราชสีมา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (แอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างของโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพฯ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง