วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2564
ซื้อการติดตั้งสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อสารเร่งตกตะกอน(โพลีอลูมิเนียม คลอไรด์) PAC ผง เกรด A ชนิดพิเศษ 30% (ขนาดบรรจุ25 กก.) และครอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อติดตั้งสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID ? 19) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กพ ๙๓๗๓ นครราชสีมา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง