วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อสำหรับผู้อบรม/ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการฯ จำนวน ๖๗ คน จำนวน ๖ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมหลังคา และฝ้าเพดานสำนักงานเทศบาล จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟันติกคอนกรีต ถ.เปรมปรีดา จากสามแยกถนนรถไฟ 2 (หลังโรงสีนายจรัส-สามแยกการไฟฟ้าฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยนาเจริญ และซ่อมแซมท่อระบายน้ำลำห้วยนาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
เหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย
17  มิ.ย. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง