วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย ขนาดกว้าง 8.00x12.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างจ้างจัดทำรูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฏร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน(หนังสือ)โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อโต๊ะหินอ่อน ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อ1.ฟุตวาล์วเหล็กหล่อหน้าจาน 10 K ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว2. ฟุตวาล์วเหล็กหล่อหน้าจาน 10 K ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมหลังคา และฝ้าเพดานของสำนักงานเทศบาล จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาป้ายไวนิล(โครงการยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง