วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยนาเจริญ และซ่อมแซมท่อระบายน้ำลำห้วยนาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
เหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย
17  มิ.ย. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างเสาธงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ
2  มิ.ย. 2563
ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง(V.1) (บรรจุ 6,000 ฉบับ ต่อ 1 กล่อง )
2  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถเก็บขนขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๔-๙๗๓๖ นครราชสีมา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง