วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 85-0675 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP P1102 85A รุ่น CE285A จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้องานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ถ.เปรมปรีดา จากแยกถนนรถไฟ 2 (หลังโรงสีนายจรัส) -สามแยกการไฟฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์บริเวณหนองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อสารเร่งตกตะกอน (ดพลีอลูมิเนียม คลอไรด์) PAC ผง เกรด A ชนิดพิเศษ 30% (ขนาดบรรจุ 25 กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่ิองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง