วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2563
จ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๒๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 (จากแยกโบสถ์คริส ? บ้านนายประวิทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองตะมา ? บ้านหนองห่าง (ชุมชนนาเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างทำป้ายโครงสร้างองค์กรเทศบาลฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
วัสดุในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ
27  เม.ย. 2563
ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ประจำเรือ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง