วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกเพื่อการเกษตร ทะเบียน ฆค ๑๓๖๐ ชัยภูมิ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ตามโครงการสูบน้ำเข้าหนองโสน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง