วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
จ้าง1. ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร ความหนา 0.10 เมตร 2. ติดตั้งมุ้งลวดบานหน้าต่างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย (รหัส สน.สท.8) จำนวน 60 บาน ขนาดกว้าง 77 เซนติเมตร ยาว 118 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิว เตอร์ตลับหมึก BROTHER LC3617 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันในโครงการศึกษาดูงานภูมิศาสตร์และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชองโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 85-0675 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อชุดโคมไฟถนน LED ระบบโซล่าเซลล์ 60 W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง