วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2563
จ้างจ้างบุคคลภายนอกในการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อหลักสูตรวิชาเพิ่มเติมศิลปะ (การต่อเลโก้) ระดับชั้นอนุบาล 1- 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 85-0675 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP P1102 85A รุ่น CE285A จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้องานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ถ.เปรมปรีดา จากแยกถนนรถไฟ 2 (หลังโรงสีนายจรัส) -สามแยกการไฟฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์บริเวณหนองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง