วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2562
ซ่อมแซมเครื่องปั้มนำ้
29  พ.ค. 2562
ซื้อตู้วางหนังสือเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชองโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
21  พ.ค. 2562
ซื้อหินคลุก (พร้อมเกลี่ยแต่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อสารเร่งตกตะกอน (โพลีอลูมิเนียม คลอไรด์) PAC ผง เกรด A ชนิดพิเศษ 30 % (ขนาดบรรจุ 25 กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง