วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์บริเวณหนองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำคอลัมน์บทความลงนิตยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้าง1. ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร ความหนา 0.10 เมตร 2. ติดตั้งมุ้งลวดบานหน้าต่างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย (รหัส สน.สท.8) จำนวน 60 บาน ขนาดกว้าง 77 เซนติเมตร ยาว 118 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิว เตอร์ตลับหมึก BROTHER LC3617 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันในโครงการศึกษาดูงานภูมิศาสตร์และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชองโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 85-0675 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง