วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวลาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย
14  พ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
14  พ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย
14  พ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
14  พ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
25  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง