วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนโดยการวางท่อระบายน้ำบริเวณโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อ1. ท่อระบายน้ำ ขนาด 60 นิ้ว จำนวน 16 ท่อน 2. ท่อระบายน้ำ ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 30 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้าง1. ซ่อมแซมปรับปรุงถนนคสล.ทางไปบ้านขามป้อม กว้าง 0.8 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร 2. ซ่อมแซมลาน คสล.อเนกประสงค์บริเวณหนองโสน กว้าง 16 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร โดยคิดเป็นปริมาณงานในการซ่อมแซมทั้ง 2 จุด รวม 760 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตะมา - บ้านหนองห่าง (นม.ถ.194-20) กว้าง 5 เมตร ยาว 477 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,385 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารแบบพัดลมไม่ประจำทางในโครงการกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบในโครงการปรับปรุงภูมิทัีศน์โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ งานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง