วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
จ้างจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ไป - กลับ ระหว่างสายศาลาดินและหนองห่าง โดยจะรับ - ส่ง ในวันจันทร์ ? วันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2565 - 28 มี.ค. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตะมา - บ้านหนองห่าง (นม.ถ.194-20) กว้าง 5 เมตร ยาว 477 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,385 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตะมา - บ้านหนองห่าง (นม.ถ.194-20) กว้าง 5 เมตร ยาว 477 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,385 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารแบบพัดลมไม่ประจำทางในโครงการศึกษาดูงานภูมิศาสตร์และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารแบบพัดลมไม่ประจำทาง ในโครงการศึกษาดูงานภูมิศาสตร์และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ 800 W. จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบการอบรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบการอบรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง