วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2566
ซื้อสารปรับสภาพนำ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อสารเร่งตกตะกอน (โพลีอลูมิเนียม คลอไรด์) PAC ผง เกรด A ชนิดพิเศษ 30 % (ขนาดบรรจุ 25 กก.) จำนวน 80 ถุง และ คลอรีน (ขนาดบรรจุ 40 กก.) จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานประดับตกแต่งบริเวณงานโครงการประเพณีแห่ลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.และลาน คสล.ภายในเขตเทศบาล จำนวน 5 จุด ดังต่อไปนี้1.ถนน คสล.ซอยหลังบ้านอาจารย์อุมาพร นาราษฎร์ ขนาด กว้าง 3 ม. ยาว 25 ม. 2.ถนน คสล.ซอยข้างบ้านนางหลึ่ง พืชนอก ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 11 ม. 3.ลาน คสล. เอนกประสงค์ทำนบต้นมะเกลือ ขนาด กว้าง 14 ม. ยาว 21 ม. 4.ลานคสล.หน้าศาลา SML ขนาด กว้าง 7 ม. ยาว 10 ม. 5.ลานคสล.ศาลปู่อุดม ขนาด กว้าง 9 ม. ยาว 12 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง