วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกเพื่อการเกษตร หมายเลขทะเบียน ฆค 1360 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมปรับปรุงคันคูคลองอีสานเขียวช่วงหนองตะมาถึงบ้านหนองห่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างในโรงเรียนเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์ในโครงการ 5 ส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลายปีการศึกษา2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผค 1633 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก