วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อมอเตอร์ ขนาด 15 HP 4 P 380 V 1,450 RPM ใบพัด s/s เพลา s/s แม็คชิล พร้อมแท่นเหล็ก+ปั้มน้ำ WATERLOW pa65/32 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมารถบัสพัดลม ในโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมารถบัสพัดลม โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและหมึกเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทำนบต้นมะเกลือและลำห้วยยาง (ส่วนที่เหลือ) เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวลาย หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้อมาตรวัดน้ำและประตูน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง