วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานประดับตกแต่งบริเวณงานโครงการประเพณีแห่ลอยกระทง ประจำปี 2565 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ (อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง) จำนวน 1 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 9373 นครราชสีมา จำนวน 9 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซม เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อ1. เครื่องปั๊มจ่ายสารเคมี จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง