วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณหนองโสน (ส่วนที่เหลือ) กว้าง 18 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 522 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตะมา - บ้านหนองห่าง (นม.ถ.194-20) กว้าง 5 เมตร ยาว 477 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,385 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
1  มิ.ย. 2566
ก่อสร้างพนังกั้นน้ำแบบลาดเอียง บริเวณหนองโสนพร้อมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ กว้าง 3 เมตร ยาว 243 เมตร พร้อมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
1  มิ.ย. 2566
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณหนองโสน (ส่วนที่เหลือ) กว้าง 18 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 522 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
31  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลายปีการศึกษา2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนคสล.ภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 จุด ดังนี้ 1.บริเวณถนน คสล.รอบหนองโสน 2.ช่วงถนน คสล.จากทางเข้าหนองตะมาไปบ้านขามป้อม 3.ถนน คสล.ซอยบ้านอาจารย์ณรงค์ นาราษฎ์ โดยคิดเป็นปริมาณงานในการซ่อมแซมทั้ง 3 จุด รวม 600 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกเพื่อการเกษตร หมายเลขทะเบียน ฆค 1360 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง