เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 

 
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
       เทศบาลตำบลหนองบัวลาย นำโดยนางสาวรัตต์ณาพร  เล่าสถาพรสิริโชติ และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ออกแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ซึ่ง...
 
  โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่ว...
  สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
  ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
  ขั้นตอนการร้องเรียน
  การออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ของอำเภอบัว...
  โครงการวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙
  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙
  การจัดงาน “ของดีบัวลาย” ประจำปี ๒๕๕๙
  เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ...
  เทศบาลตำบลหนองบัวลายขอประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)...