เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและระเบียบ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อสำนักงานเทศบาล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
การร้องเรียนการทุจริต
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการ
ตามคู่มือสำหรับประชาชน
 


 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
      
 
  ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ วันที่ 24 มีน...
  การจับสลากเลือกหมายเลขของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนาย...
  งานวันเด็กประจำปี2558
  ศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรี 2556
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน(กลุ่มที่ ๑๑) ดอนดั...
  ท่านนายก(แหม่ง) ทำบุญถวายน้ำปานะทุกๆวัดใน ต.ดอนดั่...
  คณะการศึกษาดูงาน #ชุมชนต้นแบบการลดช่องว่างในการดูแ...
  โครงการครอบครัวอบอุ่น
  รางวัลการนำเสนอผลงาน"ระบบบริการสุขภาพ...สู่ความยั่...
  พิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนดั่ง / 2555
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้