เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙


             เมื่อวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๙  นางสาวบุษราพร  เล่าสถาพร นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย นำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  ออกแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประจำเดือน  เมษายน  ๒๕๕๙  ทุกชุมชนในเขตเทศบาล  ซึ่งในการจ่ายเบี้ยยังชีพครั้งนี้มีผู้สูงอายุและผู้พิการ มารอรับเบี้ยยังชีพเป็นจำนวนมาก