เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
 


โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์


เทศบาลตำบลหนองบัวลาย นำโดยนางสาวรัตต์ณาพร  เล่าสถาพรสิริโชติ และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ออกแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ซึ่งในการจ่ายเบี้ยยังชีพครั้งนี้มีผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์มารอรับเบี้ยยังชีพเป็นจำนวนมาก