เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด