เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
กฎหมายและระเบียบ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]129
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]82
3 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 6 ส.ค. 2561 ]67
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 [ 6 มี.ค. 2561 ]77
5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]106
6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 [ 1 ต.ค. 2560 ]209
7 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 1 ต.ค. 2560 ]240
8 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 [ 1 ต.ค. 2560 ]200
9 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 [ 1 ต.ค. 2560 ]201
10 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 1 ต.ค. 2560 ]210
 
หน้า 1|2