เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านการทุจริตในโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย


จัดกิจกรรมโครงการ ณ สถานที่ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลหนองบัวลาย

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

โดยมีวัถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

2.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ของนักเรียน

3.เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง

 

2023-07-27
2023-07-20
2023-05-16
2023-04-25
2023-04-13
2023-01-16
2022-11-28
2022-11-23
2022-09-12
2022-06-15