เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
  ชื่อ + นายจักรพงษ์   มิ่งแม้น
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย
  โทรศัพท์ +  0-4449-5008
  อีเมล์ +   admin@nongbualai.go.th
 
  ชื่อ + นายจักรพงษ์   มิ่งแม้น
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลหนองบัวลาย
  โทรศัพท์ +   0-4449-5008
  อีเมล์ +  admin@nongbualai.go.th
 
 
  ชื่อ + นายบุญเพ็ง   สวนกิจ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  0-4449-5008
  อีเมล์ +   admin@nongbualai.go.th
 
  ชื่อ +  นางสาวอรพรรณ   เอื้อมศสิธร
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-4449-5008
  อีเมล์ +  admin@nongbualai.go.th
 
   ชื่อ + นายจักรพงษ์   มิ่งแม้น
   ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
   โทรศัพท์ +  0-4449-5008
   อีเมล์ +  admin@nongbualai.go.th
 
 
   ชื่อ + จ่าเอกสุรพล หวังรวยกลาง
   ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
   โทรศัพท์ +  0-4449-5008
   อีเมล์ +  admin@nongbualai.go.th
 
   ชื่อ + นายอุทัยศิลป์  คำศิริ
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
   โทรศัพท์ +   0-4449-5008
   อีเมล์ +   admin@nongbualai.go.th
 
   ชื่อ +
นายจักรพงษ์ มิ่งแม้น
   ตำแหน่ง + 
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา
   โทรศัพท์ +  0-4449-5008
   อีเมล์ +   admin@nongbualai.go.th