เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และเดินทางไกลูกเสือสำรอง


จัดกิจกรรมโครงการ ณ สถานที่ โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลายและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2566

โดยมีวัถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมสร้างให้นักเรียนมีระเบียบวินัย และคุณธรรม จริยธรรม

2.เพื่อให้นักเรียนมีความอดทน รู้จักการแก้ปัญหาของตนเองและกลุ่ม

3.เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีและทักษะของการทำงานร่วมกัน อันจะส่งผลไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

4.นำหลักสูตรโตไปไม่โกงไปบรณาการจัดการเรียนรู้

2024-06-10
2024-05-30
2024-05-28
2024-04-24
2024-04-16
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-20
2024-03-19