เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566


ประเพณีสงกรานต์  ถือเป็นราชประเพณีของไทยมาแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงามมาช้านาน และสิ่งที่นิยมกระทำกันมาก็คือ การรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่  ผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย ซึ่งถือว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่สถาบันครอบครัวและสังคมให้ความเคารพนับถือ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถ  วัฒนธรรม ประเพณี และผู้ค้ำจุนจิตใจให้แก่บุคคลในครอบครัว และตามคติโบราณ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม

2024-04-24
2024-04-16
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-04
2024-01-13
2024-01-01