เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. 2566


โดยทั่วไปชาวอีสานนิยมทำบุญตามคติคาสั่งสอนของโบราณที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน คือ “ประเพณีฮีตสิบสอง” ซึ่งเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณีตามหลักคำสอน ในพระพุทธศาสนาทำให้คนอีสานยึดมั่น ในการทำบุญตามจารีตประเพณีฮีตสิบสองมาเป็นเวลานาน คือทำบุญทุกเดือนในรอบหนึ่งปี ได้จำแนกประเพณีการทำบุญที่ชาวอีสานนิยมปฏิบัติกันเป็นประจำทุกเดือน

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

2023-07-27
2023-07-20
2023-05-16
2023-04-25
2023-04-13
2023-01-16
2022-11-28
2022-11-23
2022-09-12
2022-06-15