เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลหนองบัวลาย โดยนายถนอมพงษ์ ทินราช นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลายจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี


วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย โดยนายถนอมพงษ์ ทินราช นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่

 

2024-06-10
2024-05-30
2024-05-28
2024-04-24
2024-04-16
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-20
2024-03-19