เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลหนองบัวลาย โดยนายถนอมพงษ์ ทินราช นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลายจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี


วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย โดยนายถนอมพงษ์ ทินราช นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่

 

2023-07-27
2023-07-20
2023-05-16
2023-04-25
2023-04-13
2023-01-16
2022-11-28
2022-11-23
2022-09-12
2022-06-15