เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


โครงการงานประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีและวิถีวัฒนธรรมบัวลาย ประจำปี 2567


ปัจจุบันประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีและวิถีวัฒนธรรมบัวลายยังคงเป็นงานที่สำคัญของคนโคราชและชาวอำเภอบัวลายโดยแต่ละหน่วยงาน ชุมชน หรือบุคคลต่างๆต่างให้ความสำคัญกับประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีและวิถีวัฒนธรรมบัวลายโดยมีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ด้วยเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวโคราชจึงได้จัดทำโครงการประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีและวิถีวัฒนธรรมบัวลาย ประจำปี 2567 ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป              

2024-06-10
2024-05-30
2024-05-28
2024-04-24
2024-04-16
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-20
2024-03-19