เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประจำปีงบประมาณ 2567


เทศบาลตำบลหนองบัวลาย นำโดยนายถนอมพงษ์  ทินราช นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย  จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ  2567  ในวันที่ 28 มีนาคม  2567 ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัวลาย  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จำนวน 24 คน  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตใจ มีความรักความสามัคคี มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร นำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการให้บริการประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ

2024-06-10
2024-05-30
2024-05-28
2024-04-24
2024-04-16
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-20
2024-03-19