เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


กิจกรรมปลุกจิตสำนึก (No Gift Policy) 


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลหนองบัวลาย นำโดย นายถนอมพงษ์  ทินราช นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึก (No Gift Policy) โดยมีบุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy

จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลหนองบัวลายรับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้

บุคลากรในเทศบาลตำบลหนองบัวลายมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่

ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการการสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร

ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ

ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาองค์กรให้ปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

 

2024-06-10
2024-05-30
2024-05-28
2024-04-24
2024-04-16
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-20
2024-03-19