เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2567


วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น"วันเทศบาล" เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ได้จัดโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ได้ระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล -เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลตลอดจนให้บุคลากรต่าง ๆ ได้มองเห็นความสำคัญของการบริการและการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล-เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ฟังธรรมะ หัวข้อ “ธรรมะในการปฏิบัติงาน” เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข มีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีปรองดอง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ-เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองบัวลาย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 112 คน โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายกเทศมนตรีอ่านสารวันเทศบาล  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ฟังพระสวดมนต์ หัวข้อ"ฟังธรรมะในการปฏิบัติงาน" กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดรอบๆบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 

2024-06-10
2024-05-30
2024-05-28
2024-04-24
2024-04-16
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-20
2024-03-19