เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567


วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์วันผู้สูงอายุ และกิจกรรมวันครอบครัวไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป

2.เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในครอบครัว ชุมชน  ท้องถิ่น

3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ประชาชน เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

4.เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น เด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

5.เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

ระหว่างวันที่ 13-14  เดือน เมษายน  พ.ศ.2567

บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสระหนองโสน  อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

2024-06-10
2024-05-30
2024-05-28
2024-04-24
2024-04-16
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-20
2024-03-19