เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
นายถนอมพงษ์ ทินราช
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย
โทร.098-5865079
 
นายสราวุธ สุรรักษ์ดิสัย นายอรัญ ช่างเหลา
 รองนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี
โทร.061-8788496 โทร.095-4497872

นายชาญเดช ตั้งศิริเสถียร
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร..................................

นายวิรัตน์ แก้วนอก
 เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร..................................