เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
สภาเทศบาล

 
นายมงคล นนทะนำ
ประธานสภาเทศบาล
   
 
  นางสมพร ประกอบผล  
  รองประธานสภาเทศบาล  
นายหนูจันทร์ นนทะนำ  นายสุนทร ทองจำปา นางวิจิตร ยาวสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวรำพรรณ การปลูก นายสุนทร จันทะเบี้ยว นายณรงค์ โสกาลี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
 
นางบุญเจือ ฤทธิสิทธิ์ นางเทียนทอง ชนไธสง  นายสุมลตรี สังข์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล


  นายพิรุณท์ อ่อนชมภู  
  สมาชิกสภาเทศบาล