เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
สำนักปลัด


 นายจักรพงษ์ มิ่งแม้น
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
 
นายบุญเพ็ง สวนกิจ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
   
- ว่าง - - ว่าง - - ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
   
 พันจ่าตรีกำธร จินารักษ์ นางยุพิน  มะธิปิไข  นายบุญยืน สามพิมพ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญงาน  
     
นางพัชรี  โสงขุนทด - ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานทะเบียน
 
 
นางกิจิตรญา ทัฬหกุล
 
นักจัดการงานทั่วไป

     
นายวรเมธ อุตส่าห์
 
 
 นิติกร ชำนาญการ  
 
     
นายพงษ์พิทักษ์ พนัสนอก
 
 
 นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ