เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
กองคลัง

 
นางสาวมณีรัตน์ หมั่นกิจ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

  - ว่าง -   - ว่าง -  นางสาวมณีรัตน์ หมั่นกิจ
 ห้วหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  ห้วหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางรัชนีกร อวิชัย
  - ว่าง -   นางสาวณัฐรุจา อูปแก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัสดุ  ผุ้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี