เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
กองการศึกษา


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
     
  ว่าง
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
 
นายวุฒิชัย สาตร์นอก
นางสาวนัฐชมนฑ์ แก้วมะไฟ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
     
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย   โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
     

   
นางชลธิชา ทิพย์นนท์
   นายศุภกิตติ์ สุนทรสถิตย์
ครู ค.ศ. 3 รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   ผู้อำนวยการสถานศึกษา
     
นางสาวออมสิน บุญเชิด   นางสาวสุณีเนตร ปฏิทันโด
ครู ค.ศ.3
  ครู ค.ศ.2
   
 
 นางสุรัตดา มิตรสูงเนิน    นางชลธิชา ทิพย์นนท์
 ครู ค.ศ.2    ครู ค.ศ.3
   
 
  - ว่าง -    นางสาวสุนันทา แหล่งสนาม
 ครู ค.ศ.2    ครู ค.ศ.2
   
 
 นางนภา วารีวนิช    นายประสาน แฟสันเทียะ
 ครู ค.ศ.1    ครู ค.ศ.2
   
 
 นางสาวกุลมณี พลดงนอก    นางสาวประภาศิริ อบมาลี
 ครู ค.ศ.1    ครู ค.ศ.2
   
 
  - ว่าง -    นางสาวกิตติยา ไพพา
 ครู ค.ศ.1    ครู ค.ศ.1
   
 
 นายกัมปนาท นาราษฎร์    นายอรรถพล ชีวะวิโรจน์
 ผู้ช่วยครู    ผู้ช่วยครู
   
 
 นางสาวเพ็ญแข ทิพย์นนท์    นางสาวศศิประภา ศรีหาบุตรโต
 ผู้ช่วยครู    ผู้ช่วยครู
   
 นางสาวโชติกา วงษ์ชาลี    นางสาวมินตรา แก้วอาษา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    ผุ้ช่วยครู
   
 นายไพฑูรย์ ชัยสุวรรณ์    นางสาวพิชญาภา ศรีสังข์
 ภารโรง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     
     นายกัมปนาท ศรีหาบุตรโต
     ภารโรง
     
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวลาย  
     
     
   นางมัทนา สีหไกร  
   ครู ค.ศ.1 รก.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     
  นางสุทธินันท์ เรืองศักดิ์  
  ผู้ดูแลเด็ก
 
     
  ว่าง  
  ผู้ดูแลเด็ก