เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลหนองบัวลาย  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  25   พฤษภาคม  2542  ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของนายอำเภอบัวลาย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  และ  กระทรวง มหาดไทย    โดยมี  นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย  เป็นผู้บริหารสูงสุด  มีภารกิจ  อำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับและมติ  ครม.  ที่เกี่ยวข้อง 

            สถานที่ตั้ง

เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  ตั้งอยู่ที่อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยตั้งห่างจากที่ว่าการอำเภอบัวลาย  ประมาณ  3  กิโลเมตร  อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครราชสีมา  มีระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ  109  กิโลเมตร  และตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสีดา  มีระยะทางห่างจากอำเภอสีดาประมาณ 18   กิโลเมตร   ประกอบด้วย   8   ชุมชน   และมีพื้นที่ทั้งหมด  3.028  ตารางกิโลเมตร

                ประชากร

เทศบาลตำบลหนองบัวลายมีประชากรทั้งสิ้น   2,568  คน แบ่งออกเป็นชาย 1,239  คน   และหญิง1,329  คน  (ข้อมูล    เดือนธันวาคม 2556)

                แผนที่แสดงอาณาเขตปกครอง

                                ทิศเหนือ ติดกับตำบลบัวลาย             อำเภอบัวลาย

                                ทิศใต้                      ติดกับตำบลบัวลาย             อำเภอบัวลาย

                                ทิศตะวันออก         ติดกับตำบลเมืองพะไล        อำเภอบัวลาย

                                ทิศตะวันตก           ติดกับตำบลโนนจาน            อำเภอบัวลาย

                เขตการปกครอง

                                จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลเต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้าน  2  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1,9

                                จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล    ที่มีพื้นที่บางส่วนจำนวน  2  หมู่บ้าน   ได้แก่  หมู่ที่  10,11

                                เทศบาลตำบลหนองบัวลายมีชุมชนทั้งหมด  ดังนี้

                                                หมู่ที่  1    ชุมชนไตรรัตน์พัฒนา            ชุมชนสระปทุมพัฒนา           ชุมชนนาสวรรค์

                                                                ชุมชนประชาร่วมใจ               ชุมชนบัวลายยั่งยืน

                                                หมู่ที่  9    ชุมชนตลาดบัวลาย                              

                                                หมู่ที่  10 ชุมชนนาเจริญ      

                                                หมู่ที่  11 ชุมชนหนองบัวพัฒนา

(รวมทั้งหมด  4  หมู่บ้าน  8  ชุมชน)